ส.ป.ก.สุโขทัย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์บ้านดงเค็ง

0
37

ส.ป.ก.สุโขทัย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์บ้านดงเค็ง

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ก.สุโขทัย) โดยนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร “ มาตรฐานการผลิตและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ณ ตลาดออนซอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดงเค็ง ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 10 ราย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย