เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตร ระดับดีมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์

0
6

เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตร ระดับดีมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบใบเกียรติบัตร โครงการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ประจำปี 2564 ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์จัดการประเมินโครงการดังกล่าว โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดเก็บขยะในพื้นที่ และกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดเก็บขยะในพื้นที่

ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้รับเกียรติบัตร ระดับดีมาก โครงการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ : 18 กุมภาพันธ์ 2565