หารือแผนการดำเนินงานการเปิดตลาดต้องชมตลาดริมยม ๒๔๓๗

0
20

หารือแผนการดำเนินงานการเปิดตลาดต้องชมตลาดริมยม ๒๔๓๗

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางคนึง เนื่องสนธิ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมกับนายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพัฒ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาจังหวัดสุโขทัย นายไพทูรย์ ใบไม้ นายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ นายพเยาว์ ทับโทน รองนายกเทศมนตรีตำบลกงไกรลาศ และผู้ประกอบการตลาดต้องชม ตลาดริมยม ๒๔๓๗ เพื่อหารือแผนการดำเนินงานในการเปิดตลาดดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939