นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

0
12

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1


วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 และ 2565 รวมทั้ง การขอใช้งบประมาณที่จำเป็นและการโอนทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานของรัฐ จาก ห้องประชุม พระศรีศาสดา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย