การอบรม กรณีศึกษาคดีทุจริต “ทุจริต ปิดฉากชีวิตราชการ”

0
33

การอบรม กรณีศึกษาคดีทุจริต “ทุจริต ปิดฉากชีวิตราชการ”

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ กรณีศึกษาคดีทุจริต “ทุจริต ปิดฉากชีวิตราชการ” รูปแบบ Classrom และมอบนโยบาย ตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผ่านระบบ ZOOM จาก ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นวิทยากร เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรกระทรวงพาณิชย์เกิดการรับรู้และเข้าใจที่เท่าทันในกระบวนการกระทำทุจริต ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และหัวหน้ากลุ่มฯ ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องปฏิบัติการพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย