นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์

0
10

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมยศ นะลำเลียง และนายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนฯ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผอ.สำนักการสาธารณะสุขฯ นางกัลยา สังคหัตถากร ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข คณะกรรมการกองทุน ผู้แทนชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษาผู้เสนอโครงการเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระบัญชีรับ – จ่าย และสถานการณ์การเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ขออนุมัติเพิ่มแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ปีงบประมาณ 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน เปลี่ยนแปลงราคากลางพัสดุ พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ อาทิ
1.โครงการเลิกเหล้า พักตับ
2.โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่
3.โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.โครงการรณรงค์กำจัดขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
5.โครงการรณรงค์กำจัดขยะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและใช้สมุนไพรพิชิตภัยโรคไข้เลือดออก