ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ)” ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับ พลังบวร จังหวัดนครสวรรค์

0
12

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “ความร่วมมือดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ)” ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับ พลังบวร จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 วิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะอำเภอ 15 อำเภอ กับ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชยันต์ ศิริมาส ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด และระดับเขต

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยใช้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นำร่อง 3 ปี คือ พ.ศ.2565 – 2567 ระหว่างคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับ พลังบวร จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนงานตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ พ.ศ. 2560 ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม 8 ประการ ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ยึดหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด และโรงเรียนหรือราชการ ร่วมแรงร่วมใจในการนำพาสังคมเป็นสังคมสุขภาวะ เกิดความสงบ ร่มเย็น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบวร ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะร่วมกับพระสงฆ์ โดยใช้หน่วยอบรมประชาชนตำบล (อ.ป.ต.) เป็นกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชน 8 ด้าน ได้แก่

ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสัมมาชีพ ด้านสันติสุข ด้านศึกษาสงเคราะห์
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม และด้านสามัคคีธรรม ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
////