นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานการประชุม อบต.มหาวันครั้งแรก

0
10

นายอำเภอแม่สอด
เป็นประธานการประชุม
อบต.มหาวันครั้งแรก

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น
นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล
นายอำเภอแม่สอด
เป็นประธานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ครั้งแรก ประจำปี 2565
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายจันคำ เมทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันหมู่ที่ 1
เป็นประธานสภาชั่วคราวประชุม
เพื่อคัดเลือกเป็นประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ
ผล นายวิชวน สว่างศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน หมู่ที่6
เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
นายเงิน คำแปง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน หมู่ที่4
เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน และนายประสบโชค อินเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
เป็นเลขาสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน

เรื่อง เพื่อพิจารณา
การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
นายอำเภอแม่สอด ลงนามในประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมหาวัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว อ่านประกาศแต่งตั้ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ให้ที่ประชุมทราบ
โดย.มี
นายเจษฎา ศรีอมรศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันทุกหมู่บ้าน
นายประสบโชค อินเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
เป็นเลขาสภา องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน