“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด!!

0
9

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ บ้านดอนยาง หมู่ 11 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตามโครงการกำกับติดตามประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านยาเสพติด มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!