“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของมหาดไทย!!

0
13

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมขับเคลื่อนติดตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของมหาดไทย!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564) เวลา 08.30 น. ณ ห้อง Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล นำโดย นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วม 12 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมผ่านระบบข้างต้นมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม คือ การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งเป็น 1 ใน 18 ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นการดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมที่ดิน และจังหวัดทุกจังหวัด

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ และอำเภอ ตลอดจนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดรับกับภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”