นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านโปรแกรม ZOOM

0
7

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านโปรแกรม ZOOM


วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านโปรแกรม ZOOM ครั้งที่ 3/2565 จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้
1) การติดตามสถานการณ์สินค้าพืชหัว ปี 2565 (กระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดง)
2) การติดตามสถานการณ์การค้าชายแดน/ผ่านแดน และสถานะด่านและการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนที่มีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
3) การเร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565
4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ระดับจังหวัด ประจำปีงประมาณ 25654
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศรีชุม ชั้น 4 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย