“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมการรักษาความมั่นคงภายใน ฯ ศูนย์สั่งการชายแดนไทย – มาเลเซีย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด!!

0
13

“ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาร่วมประชุมการรักษาความมั่นคงภายใน ฯ ศูนย์สั่งการชายแดนไทย – มาเลเซีย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด!!

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดยไทย – มาเลเซีย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ในฐานะคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วม 100 คน อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้กำกับ และผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรต่าง ๆ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมเป็นการรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ตำรวจสันติบาล เป็นต้น โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะมีข้อมูลเรื่องร้อเรียนที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และรับแจ้งเบาะแสต่าง ๆ หากมีข้อมูล และหรือเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”