ภาคีเครือข่ายจังหวัดน่านร่วมยินดี “พ่อเมืองน่าน” คนใหม่ พร้อมผลึกกำลังร่วมพัฒนาจังหวัดน่าน

0
19

ภาคีเครือข่ายจังหวัดน่านร่วมยินดี “พ่อเมืองน่าน” คนใหม่ พร้อมผลึกกำลังร่วมพัฒนาจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน ผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดน่าน รวมถึงตัวแทนจากภาคประชาชน เข้าพบนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดี มอบกระเช้าดอกไม้ และของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจ ,นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน พ.ศ.2543-2549 /เจ้าของโครงการหมู่บ้านสันติภาพ 2 ,นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ ,นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ,นายสมชาย จินาเกตุ ประธานสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน รวมถึงคณะสื่อมวลชน ตัวแทนจากภาคประชาชน ฯลฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในครั้งนี้

อีกทั้งภาคีเครือข่าย พร้อมร่วมผลึกกำลังผลักดันจังหวัดน่านร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ทุกมิติให้จังหวัดน่านเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

สำหรับนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  เกิดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2513 ปัจจุบันอายุ อายุ 51 ปี สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2534)  ผ่านการอบรมหลักสูตร การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546) , หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 57 : สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย , หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป. 2) รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น) กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2558 หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานจังหวัดระยอง
พ.ศ. 2559-2564  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พ.ศ.2564-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

**สุภนันท์ภพ อินทรพัฒน์ รายงาน