“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ!!

0
15

“ศูนย์ดำรงธรรมพร้อมรับแนวทางปฏิบัติผ่านการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ!!

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564) เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2564 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สำหรับระเบียบวาระการประชุม และหรือข้อราชการที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ COVID – 19 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และเป็นหน่วยที่ประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ นางสุจิตร สุขสว่าง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมร่วมมือและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”