“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมมือหาทางออกแก้ไขปัญหา!!

0
3

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมมือหาทางออกแก้ไขปัญหา!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร สถานีตำรวจภูธรสิงหนคร ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ประกอบการ ร่วมลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบจากกลิ่น และเกิดน้ำเน่าเสียจากการประกอบกิจการต้มและอบกุ้ง

สำหรับแนวทางการแก้ไข อาทิ ปรับแนวคูน้ำสาธารณะให้สามารถระบายน้ำได้ ย้ายเตาต้มกุ้งไปด้านหน้าห่างจากบ้านผู้ร้อง พร้อมติดตั้งปล่องควันไฟให้มีความสูงเกินกว่าหลังคาบ้านผู้ร้อง ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ สถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะ ซ่อมกำแพงบ้านผู้ร้องให้อยู่ในสภาพดี เป็นต้น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ได้กำกับ และติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบดังเช่นที่ผ่านมา ประการสำคัญ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”