นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในนามประธานมูลนิธิหลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร เป็นประธานมอบทุนมูลนิธิหลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร

0
7

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในนามประธานมูลนิธิหลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร เป็นประธานมอบทุนมูลนิธิหลวงพ่อบุญนำ ชิตมาโร


เพื่อสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ณ สำนักเรียนวัดนครสวรรค์ จำนวน 14 ทุนๆละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท
🔸 เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์พระภิกษุ สามเณร อาพาธและรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบผ่านโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นเงิน 20,000 บาท
ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง 9.30 น. 18 ธันวาคม 2564