ตื่นตาตื่นใจงาน ”ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” ประจำปี 65 วันที่ 8 – 12 ธ.ค.64 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

0
43

ตื่นตาตื่นใจงาน ”ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” ประจำปี 65 วันที่ 8 – 12 ธ.ค.64 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย


เมื่อเวลา 17.30น.วันที่ 9ธ.ค.64 นาย สุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณ ณ ประตูเปิดงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพร้อมนาง กนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยโดยทั้งนี้ได้มีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเหล่าข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดงานในครั้งนี้โดยมีนาย สมพงษ์ ชมชัยนายอำเภอศรีสัชนาลัยได้กล่าวรายงานการจัดงานทั้งนี้ได้มีพิธีเปิดประตูเมืองมีขบวนแห่การระเล่นรำกลองยาวพื้นบ้านนำขบวนโดยภายในงานก็ได้จัดการแสดงแสงสีเสียง ณบริเวณวัดช้างล้อมและการแสดงของท้องถิ่นตามซุ้มขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ละตำบลและเทศบาลรวมกว่า10 ท้องที่
​​อำเภอศรีสัชนาลัย มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี จึงได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก อันได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช นาลัย นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมขนบ ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่โดดเด่นเป็นของตนเอง อาทิ วิถีชีวิตของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ไทยญวนบ้านตึก (เมืองด้ง) ไทครั่งบ้านเกาะน้อย และวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ
​อำเภอศรีสัชนาลัย โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – กำแพงเพชร (อพท.4) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงร่วมกันจัดงาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” ขึ้นเป็นครั้งที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน ส่งเสริมอาชีพรายได้ของคนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศตามนโยบาย “เปิดประเทศ” ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
งาน “ย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทอง ลายโบราณ” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการ ทางสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดสุโขทัยอย่างเคร่งครัด

รูปแบบการจัดงานจะเป็นการจำลองบรรยากาศเมืองศรีสัชนาลัยในอดีต ซึ่งประกอบ ไปด้วยชุมชนต่างๆ ของอำเภอที่มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมกิจกรรม วิถีชีวิต วิถีไทย ของศรีสัชนาลัย การละเล่นพื้นบ้านของหมู่บ้านวิถีไทย 10 ท้องถิ่น ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านศรีสัชนาลัยในอดีต แฟชั่นโชว์วิวัฒนาการผ้าพื้นเมืองจากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน รับประทานอาหารมื้อ พาแลง (โตก) ชิมขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง เวียนเทียนแบบทักษิณาวรรตรอบวัดช้างล้อม และการแสดงเล่าเรื่องเมืองศรีสัชนาลัย ประกอบ แสง สี เสียง (Light & Sound) นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายพระเครื่องเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย และจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ผ้าพื้นเมืองศรีสัชนาลัย เงิน ทอง ลายโบราณ อาหารขึ้นชื่อของแต่ละชุมชน โดยจัดจำหน่ายในลักษณะย้อนอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้อย่างจุใจ และขอเชิญชวนนุ่งผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองเข้าเที่ยวชมงาน เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศย้อนอดีต

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย