“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน!!

0
13

“ศูนย์ดำรงธรรมร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมนายอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามลำดับ

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมครั้งที่ 1 มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ด้านการบังคับใช้กฎหมาย การขับเคลื่อนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยทางถนน “สงขลาเมืองต้นแบบ” เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การลดอุบัติเหตุมีประสิทธิภาพต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”