สภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดประกวดโครงการ สืบสานวัฒนธรรม อาหารถิ่นและผ้าขาวม้าหรรษาภูมิปัญญาไทย

0
24

สภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดประกวดโครงการ สืบสานวัฒนธรรม อาหารถิ่นและผ้าขาวม้าหรรษาภูมิปัญญาไทย


เมื่อเวลา 09:30 น วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรม และโครงการ ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดย มี ดร. ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ มี นายพันธ์ศักดิ์. ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัด โครงการและกิจกรรม ต่อประธานในพิธี หลังจากนั้น ประธานในพิธี กล่าวเปิด งานการจัดประกวดโครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารถิ่น และผ้าขาวม้าหรรษาภูมิปัญญาไทย หลังพิธีเปิดแล้ว ประธานได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน และผู้ร่วมงานทุกคน จากนั้นประธานได้เดินชมตามบูธต่างๆ ของตัวแทนแต่ละอำเภอที่ส่งเข้าประกวด จากนั้นเวลา 10:00 น มีการประกวดการสืบสานวัฒนธรรมทำอาหารถิ่น และผ้าขาวม้าหรรษาภูมิปัญญาไทย
ต่อมาในภาคบ่าย นายนัทธีพุคยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษา สภาวัฒนธรรม และอดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งมีการมอบโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะเลิศ ด้านอาหารและอาภรณ์ระดับจังหวัด และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ พร้อมกล่าวปิดเป็นอันเสร็จพิธี
อนึ่ง ในวันนี้มี พระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเขาทองและเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี ให้ความเมตตาร่วมงานในพิธีเปิด ทั้งนี้มี. ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์อำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่. หอประชุมและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นับได้ว่าการจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตังไว้ทุกประการ