ดร.พระอุทัยโสภณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา รับ รางวัลผู้บริหารดีเด่น

0
441

ดร.พระอุทัยโสภณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา รับ รางวัลผู้บริหารดีเด่น


สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) มีโครงการ มอบขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ที่บริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2564 ผลปรากฏว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้คัดเลือกและมอบรางวัล ให้กับดร.พระอุทัยโสภณ ผู้บริหารโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยาอำเภอหนองฉาง. จังหวัดอุทัยธานี ให้ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น เนื่องในการบริหารจัดการ ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุค New Normal covid-19 ซึ่งใช้กระบวนการพร้อมมาตรการของ สบค.และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มข้น อีกทั้ง ประเมินจากการบริหารงานที่ผ่านมา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี การสอบ o-net มีค่ามาตรฐานสูงกว่าระดับประเทศ และโรงเรียนได้รับรางวัลหลายรางวัล นักเรียนได้รับรางวัลโล่พระราชทาน นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม และกีฬา ต่างๆ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ รองชนะเลิศและชมเชย ระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศหลายรายการ อีกทั้งเป็นโรงเรียนที่ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นักเรียนมีความประพฤติดีทั้งโรงเรียน
สำหรับโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ตั้งอยู่ที่วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง. จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดอุทัยธานี และในเขตภาคเหนือ มี ดร. พระอุทัยโสภณ เป็นผู้รับใบอนุญาต มีนายสมบูรณ์. ทิพรังศรีเป็นผู้จัดการโรงเรียนและ นางสงวนทรัพย์. ทิพรังศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน คณะครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 80 คน
การรับรางวัลครั้งนี้นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อำเภอหนองฉางและจังหวัดอุทัยธานีอีกครั้งหนึ่ง