ชุมพร-พานิชย์ชุมพร จัดการเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพาราไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ประจําปีงบประมาณ 2564

0
16

ชุมพร-พานิชย์ชุมพร จัดการเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase ตามโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพาราไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ประจําปีงบประมาณ 2564


วันนี้(30 พ.ย. 64) เวลา 9.30 น. ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พิธีเปิด “การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase” ระหว่างผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ เกี่ยวเนื่องในจังหวัดชุมพร กับผู้นําเข้าในต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าในรูปแบบ ออนไลน์ (Online Business Matching) และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ ZOOM โดยมี นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รอง ผวจ.ชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร ,นายศุภเมธ พรหมวิเศษ และส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี นายอภิภู คูณขาว เป็นพิธีกร
น.ส. จินตะณา ปิ่นสุภา นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า “การเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase” ภายใต้ โครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดชุมพร
การจัดกิจกรรมวันนี้ มีผู้ประกอบการสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมและผู้นําเข้าต่างประเทศ เพื่อเจรจาการค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) จํานวน 5 ราย และมีคู่เจรจาการค้า 13 คู่ค้า จาก 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ไทย. และ จีน อีกทั้งมีคลินิกบริการให้คําปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ โดยผ่านระบบ ZOOM จากกรม ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้บริการตลอดการจัดกิจกรรม
นายกองเอก พุทธ ฤทธิ์คง รอง ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า พิธีเปิดในวันนี้เป็นการเจรจาธุรกิจ Pre-Post Matching และจัด Mini-Showcase จังหวัดชุมพร ภายใต้ชื่องาน “RUBBER SMART TRADE 2021 Online Business Matching @ชุมพร” เป็นโครงการเจรจาเชื่อมโยงตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ต้องการให้มีการเจรจาเชื่อมโยง ตลาดสินค้ายางพารา ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องภาคใต้ ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาตลาดและโอกาสใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการไทย
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ในการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการฐานรากและชุมชนสู่ Global Value Chain เช่นการปรับรูปแบบกิจกรรมเจรจาการค้าให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจัดให้มีการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ OBM (Online Business Matching)ซึ่งได้มีการขยายตัวมากในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับการเปิดประเทศ ในโอกาสข้าง
หน้าต่อไป////เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร