สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0
15

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรทั้ง 14 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่
(25พ.ย.64) วันนี้เวลา 13.00 น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อันเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ของจังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2564ในพื้นที่ 14 อำเภอ ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลาย เข้าสู่ภาวะปกติ แต่จังหวัดยังมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สรุปความเสียหาย ในภาพรวมที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 14 อำเภอ 56 ตำบล 302 หมู่บ้าน 3,196 ครัวเรือน 10,338 คน ทั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตและไม่มีผู้ได้บาดเจ็บแต่อย่างใด ด้านที่อยู่อาศัย มีบ้านพังเสียหายบางส่วน จำนวน 14 หลัง (อปท.ได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้ว) รีสอร์ท 8 ห้อง ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตร พืชสวน 1,263 ไร่ ด้านประมง บ่อปลา 31 บ่อ คิดเป็น 78ไร่ ด้านสาธารณประโยชน์ ถนนได้รับความเสียหาย 126 สาย สะพาน มีคอสะพานได้รับความเสียหาย 9 แห่ง ฝาย ๑ แห่ง ท่อระบายน้ำ 23 แห่ง การคมนาคมถนนทุกสายรถสามารถสัญจรได้ปกติ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณกว่า 86 ล้านบาท การให้ความช่วยเหลือ จังหวัดดำเนินการดังนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพ พระราชทาน 50 ชุด มูลนิธิวิภาวดีรังสิต มอบถุงยังชีพ 50 ชุด เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 100 ชุด หน่วยงานอื่นๆ จากภาครัฐเอกชนแจกจ่ายถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือ 588 ชุด พร้อมระดมสรรพกำลัง เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ยุทธโธปกรณ์ กำลังพลจากทุกภาคส่วนประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ พลเรือน มูลนิธิอาสาสมัคร เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อไป
จากนั้น นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะ พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ต.ท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ครัวเรือน ดังนี้
1.ครอบครัวนางจุรี รุ่งเรือง บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 ตท่าอุแท
2.ครอบครัวนายอดุลย์ ทองชล บ้านเลขที่ 14/1หมู่ที่ 1 ตท่าอุแท
3.ครอบครัวของนางสาวนันทา โยมสุตรี บ้านเลขที่ 14/4หมู่ที่ 1 ตท่าอุแท

ทั้งนี้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใย ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ประสบความเดือดร้อน จากภัยธรรมชาติ ในทุกพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มามอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนงานราชการในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย ทำให้เชิญถุงยังชีพ พระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามประสงค์
การมาในพื้นที่วันนี้ นอกจากช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้วยังทำให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะได้นำความกราบทูล เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทต่อไป
สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณแก่ ทั้ง 3 ครอบครัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้