พิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก , นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล , ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้ประกอบการ ประชาชนตำบลพลายชุมพล

ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก มีนโยบายเรื่องการประกาศสงครามกับขยะของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ ปริมาณขยะมูลฝอยของจังหวัดพิษณุโลกลดลงร้อยละ 20 ซึ่งทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เทศบาลตำบลพลายชุมพล เป็นพื้นที่ ที่มีความเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย หอพักและสถานประกอบการต่างๆ ทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมาก เป็นผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามมา ดังนั้น เทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล และเพื่อเป็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระบบการเก็บรวบรวม การคัดแยก การนำกลับไปใช้ประโยชน์และรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ”
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด โดยคัดแยกออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกใน การคัดแยกขยะ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจัดทำถังขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือน และเป็นแกนนำในการกำจัดขยะอินทรีย์ประจำครัวเรือน
3. เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการรวบรวมขยะรีไซเคิลจากทุกภาคส่วนในตำบลพลายชุมพล เพื่อร่วมสมทบเป็นกองบุญขยะรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส โดยมีการเดินรณรงค์ ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ การประกวดขบวนรณรงค์ การประกวดนางงามขยะรีไซเคิล และนิทรรศการด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือเพื่อร่วมดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ของตำบลพลายชุมพล โดยมีตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และสถานประกอบการ เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส ราย งาน