สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผนึกกำลังจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกคน และภาคประชาชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

0
68

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผนึกกำลังจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกคน และภาคประชาชน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลา 10.30 นาฬิกา
นางสาวภาวนา ธนคุณารัษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธาน
อ.ส.ค.จังหวัดประจวบฯ และประธานอ.ส.ค.ภาค 7 ได้ร่วมประชุมหารือกับนางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน,
นายชนิด ยอดแก้ว สมาชิกสภากษตรกรจังหวัด,นายธงชัย แสงโพรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในล็อค อ.บางสะพาน,ทีม
อาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่และสื่อมวลชน ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในสังกัดสำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกคุม
ประพฤติให้กลับตนเป็นคนดีสู่สังคม ลดการกระทำผิดซ้ำ และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานคุม
ประพฤติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกคุมประพฤติ
ได้ร่วมทำงานกับชุมชน โดยที่ประชุมได้มีแผนงานบูรณาการในการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 5 แผนงานดังนี้
1.แผนงบซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย”โครงการบ้านพอเพียง”ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน พอช. 2.แผนงาน
เมล็ดพันธ์พืชปลูกกิน แบ่งปัน เหลือขาย ร่วมกับสำนกงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานและเกษตร อำเภอ 3.ร้านค้าชุมชน
และการฝึกอาชีพให้กับผู้กระทำผิด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพบ้านห้วย
เกรียบ 9.แผนงานการจัดการขยะ ร่วมกับสำนักงานท.ส.จ. และชุมชนในพื้นที่ 5.แผนงานฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
อาทิปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และปรับภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ศูนย์คุมประพฤติ
ภาคประชาชนอำเภอบางสะพานเป็นสถานที่จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เป็นศูนย์กลางสนับสนับภารกิจของ กรม
คุมประพฤติพื้นที่ และเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมประพฤติในภารกิจของสำนักงานคุมประพฤติ
15 พฤศจิกายน 2564
สคป.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกแบบ: กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
ต้ ปณ. 29 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ 10215 โทร. O 2141 4740 แฟกซ์ 0 2143 8824 สายด่วน 1111 กด 78
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4