“ดีเอสไอ – สำนักงาน ป.ป.ช.เดินหน้าหาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ!!

0
45

“ดีเอสไอ – สำนักงาน ป.ป.ช.เดินหน้าหาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ!!

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประชุมหารือในประเด็นการปฏิบัติงานร่วมกันเกี่ยวกับคดีการเชื่อมโยงข้อมูลคดี และการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันในอนาคต ณ สำนักงาน ป.ป.ช.อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และพันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

เดินทางไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช.เพื่อเข้าพบ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายหิรัญเศรษฐ์ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมผู้บริหารระดับสูง ในการหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีประเด็นดังนี้

1.การเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงานระหว่างกัน โดยเฉพาะคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช.รับไว้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบให้รัดกุมและแม่นยำ
2.การปฏิบัติการร่วมกัน โดยบางคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช.เห็นสมควร จะเสนอตั้งบุคลากรของกรมเข้าไปเป็นกรรมการไต่สวน รวมทั้งการประสานงานด้านแผนที่และการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ
3.การฝึกอบรมร่วมกัน โดยในอนาคตจะมีการสร้างหลักสูตรร่วมกันในฝึกอบรม และอาจมีการเชิญหน่วยงานที่ทำงานเชื่อมโยงกันมาฝึกร่วมกัน เช่น สำนักงาน ป.ป.ง.กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยทางผู้บริหารทั้งสองฝ่าย
เห็นร่วมกันว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และจะมีการทบทวนบันทึกความตกลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้มีครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติต่อไป

############################