นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือและ รับเรื่องร้องเรียนจากทางคณะของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

0
11

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือและ รับเรื่องร้องเรียนจากทางคณะของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564