อบต.อุ้มผาง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง นายกอบต.และ สมาชิกสภาส.อบต.ในวันอาทิตย์ที่28พ.ย2564 ตั้งแต่

0
18

อบต.อุ้มผาง รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง นายกอบต.และ สมาชิกสภาส.อบต.ในวันอาทิตย์ที่28พ.ย2564 ตั้งแต่ เวลา08.00น.-17.00น.ณ.หน่วยเลือกตั้ง ที่มีรายชื่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง ขอเชิญ
ชวนพ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนตำบลอุ้มผาง และ
ตำบลแม่ละมุ้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก
อบต.อุ้มผาง และสมาชิกสภาอบต.อุ้มผาง ในวัน
อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ.หน่วยเลือก
ตั้งในหมู่บ้านของท่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง มีพื้นที่ 2
ตำบล (ตำบลอุ้มผาง และตำบลแม่ละมุ้ง)
จำนวน 10 หมู่บ้าน มีประซากร 5,728 คน ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 3,288 คน มีผู้สมัครนายกจำนวน 2 คน
สมัครสมาชิกสภาอบต.จำนวน 24 คน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
ขอเชิญ
ชวน พ่อ แม่ พี่น้อง ร่วมตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งอบต.อุ้มผาง ได้ติดบัญชีราย
ชื่อ ไว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภออุ้มผาง หน้า
อบต.อุ้มผาง และหน้าหน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง กรณีมีการเพิ่มรายชื่อ หรือถอน
ชื่อ สามารถไปแจ้งที่นายทะเบียนอำเภอ ในเวลา
ราชการ จนถึงวันที่ 17 พ.ย. 2564 นี้

สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน
2564
ตั้งแต่เวลา 08.00น -17.00น.
ณ.หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อขอเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกอบต.อุ้มผาง และสมาชิกสภอบต.อุ้มผาง
โดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น
ๆ ที่ทางราชการออกให้ (มีเลข 13 หลัก และรูป
ถ่ายตัวเอง)
การเลือกตั้งครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอ
ความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตราการ
ป้องกันโรคโดยเคร่งครัด คือ การสวมหน้ากาก
อนามัยมาใช้สิทธิ การใช้เจลแอลกอฮอล์ และ
เว้นระยะห่าง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
ท่านใดมีปัญหา เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สามา
ถโทรศัทพ์สอบถามได้ที่ เบอร์ 055-561-416
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้