นราธิวาสเปิดงาน “ ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ “กระจายสินค้าสินค้า OTOP , CO-OP, SMEs , รถเข็ญ, หาบเร่, แผงลอย หลากหลายคุณภาพถึงระดับสากล เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงสินค้าด้านการเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดผลผลิตของพื้นที่เพื่อสื่อสารและขายโอกาสทางการตลาด ในวงกว้างของตลาดกลางจังหวัดนราธิวาสภายใต้ชื่องาน “ ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ “โดยมี นายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในเรื่องของรายได้โดยเฉพาะภาคการเกษตรในส่วนของพี่น้องชาวสวนชาวไร่จึงได้กำหนดแผนแม่บทจัดการปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2555 โดยกำหนดให้มีตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตลาดกลางจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทั้งระบบแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งปัจจุบันตลาดได้ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานเกือบสมบูรณ์แล้ว ขอให้เราทุกคนด้วยช่วยกันกระจายข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนให้มาร่วมในกิจการของตลาดซึ่งถือเป็นตลาดของเราบริหารโดยพวกเราและประโยชน์แห่งพวกเรา
นายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสจัดงาน“ ถักทอความมั่นคงแห่งพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ “ มหกรรมสินค้า OTOP / CO-OP/SMEs /รถเข็ญ/หาบเร่/แผงลอย หลากคุณภาพถึงระดับสากล เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนื่องในงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ตลาดกลางการเกษตรเพื่อการส่งออกภาคใต้ชายแดน (ตลาดกลางเกษตรจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้มีเป้าประสงค์หลัก 2 ประการ ทั้งด้านกิจการของตลาดกลาง เน้นกิจกรรมสำคัญ คือการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงการตลาดสามารถใช้กลไกลตลาดในการเพิ่มรายได้ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มในการจัดการตลาดผลผลิตร่วมกัน และสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าปลอดภัยและสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กผลิต กลุ่มผู้ค้ารถเข็น หาบเร่ แผงลอย นำมาเสนอขายในตลาด
ส่วนด้านสังคม เน้นการจัดกิจกรรมทางสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ตามวาระ “นรารักสามัคคี” สร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ และคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า 7,000 คน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อีกด้วย

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส