อบจ.ชัยภูมิ สำรวจ วางแผน บูรณาการ เชื่อมโยง จีโอพาร์ค

0
10

อบจ.ชัยภูมิ สำรวจ วางแผน บูรณาการ เชื่อมโยง จีโอพาร์ค

4 พ.ย.64 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว เส้น ชย.ถ. 1-0060 บ้านปางม่วง- บ้านทุ่งกระมัง ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร ซึ่งเป็นเส้นทางสู่อุทยาน ทุ่งกะมัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่คงความเป็นธรรมชาติ และสัตว์ป่านานาชนิด และการสำรวจธรรมชาติในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนอุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีและภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมทั้งเตรียมพร้อมขับเคลื่อนชัยภูมิจีโอพาร์ค เป็น อุทยานธรณีโลก
จากสำรวจพบความชำรุดเสียหายของถนน ทั้งนี้ เลขานายก ได้หารือ ร่วมกับนายวิชานนท์ แสนผาลา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่ หน.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว เพื่อหาแนวทางดำเนินการเข้าซ่อมแซมถนน และบำรุงรักษาป่า เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่อุทยาน จึงต้องได้รับการอนุญาตเข้าพื้นที่ก่อนถึงจะดำเนินการได้ โดย อบจ.ชัยภูมิ จะดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับ อุทยาน รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เพื่อดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป///