ทีมงาน อาจารย์ ภาค นาย ชยกร นิรันดร์เป็นนักวิจัยที่ทำงานวิจัยข้าว ที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของนักพัฒนาสูง

0
17

ทีมงาน อาจารย์ ภาค นาย ชยกร นิรันดร์เป็นนักวิจัยที่ทำงานวิจัยข้าว ที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของนักพัฒนาสูง
นอกจากพาเกษตรกรชาวนาทำงานวิจัยข้าวเพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ดีดีที่มีคุณภาพเหมาะกับสภาวะแวดล้อมและสภาวะอากาศ,ปัญหาดินฟ้าอากาศ และมีรสชาดดี หอม เหนียวนุ่ม ตรงกับลักษณะที่ดีของสายพันธุ์

งานวิจัยข้าวเป็นเพียงเครื่องมือที่ดี ที่อาจารย์ภาคได้นำมา ดึงศักยภาพมาสร้างคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากในครัวเรือนให้กับเกษตรกรไทย ฝึกให้เกษตรกรเป็นนักวิจัยชุมชนให้รู้จักตัวเองให้รู้จักดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ในการพัฒนาการเกษตร ในการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่ดี เกษตรกรที่ดี ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับพัฒนาพันธุ์ข้าว
ต้องรู้จักการวางแผน ต้องรู้จักการแก้ปัญหา
ต้องคิดต้นทุนการผลิตได้และเขียนแผนธุรกิจของตัวเองได้ และต้องทำการตลาดเป็น ที่สำคัญต้องมีการจดบันทึกที่เป็นระบบ
ข้อมูลต่างๆจะเป็นสถิติให้ได้เปรียบเทียบและรู้ปัญหาแก้ปัญหาตามข้อมูลเดิมได้ นักวิจัยชุมชนจึงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ความแม่นยำ และความชำนาญ

อย่างเช่นพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคา
เป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่มีกลิ่นหอม เหนียวนุ่ม ไม่เหนียวติดมือ และที่สำคัญสะเทินน้ำสะเทิ้นบก ทนน้ำท่วมทนแล้งสามารถปลูกนาปีและนาปรังได้ ลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่าย ต้านทานต่อโรคไหม้และขอบใบแห้งได้ผลผลิตสูง(900-1000กก/ไร่)

ข้าวเหนียวหอมนาคา จึงเป็นอีกสายพันธุ์ข้าวที่เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการฝึกนักวิจัยชุมชนในโครงการของ
อาจารย์ภาค นาย ชยกร นิรันดร์
เพราะกลุ่มเกษตรกร
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพานเพื่อนเกษตร” อ.พาน จังหวัดเชียงราย ได้ฝึกเรียนรู้กับงานวิจัยการทำพันธุ์ข้าวปลูก การคัดพันธุ์ปน การทำพันธ์ุขยาย การทำพันธ์ุจำหน่าย
ของข้าวเหนียวหอมนาคา
และ”วิสาหกิจชุมชนพานเพื่อนเกษตร”
ได้มีพันธุ์ข้าว ข้าวเหนียวหอมนาคา ที่เป็นพันธุ์ข้าวปลูกบริสุทธิ์ 100% คัดพิเศษและมีคุณภาพสูง
เกษตรกรไทยจะได้มีพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ
เพื่อนำไปปลูก ที่สำคัญเกษตรกรกลุ่มนี้มีตลาดของตัวเองผลิตแล้วมีที่จำหน่ายซึ่งไม่ถูกกดราคา เพราะพันธุ์ข้าวถึงเกษตรกรโดยตรง

ผู้สนใจอยากได้พันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาคาคัด100% ไปปลูก อุดหนุนเกษตรกรได้

0930351817
0865480299

#หมอพืชพันไมล์
#นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
#นักพัฒณาอิสระ
#สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์คุณภาพชีวิตมนุษย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร
#รวมพลคนอินทรีย์