นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ติดตามการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1

0
39

นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก ติดตามการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพรรณี ทายิดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก และนายเอกชัย ทองศรี รองนายกเทศมนตรีฯ นายวิเชียร ขลิบทองรอด เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีสวรรค์ เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่คอยให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แก่ประชาชนที่อาศัยภายในเขตเทศบาตำบลท่าตะโก