อบจ.ชัยภูมิ (เลขาฯ นายก) ร่วมประชุมผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา

0
22

อบจ.ชัยภูมิ (เลขาฯ นายก) ร่วมประชุมผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา

2 พ.ย.64 นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายพงค์ศักดิ์ มังสังข์ เลขานุการนายก อบจ. เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล อ.เกษตรสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นประธาน ทั้งนี้เลขาฯ นายก อบจ. ได้นำเรียนต่อที่ประชุมถึงภารกิจ และการดำเนินงาน ของ อบจ. ที่ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย , การขุดเจาะบ่อบาดาล การขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ลำห้วย ลำคลองสาธารณะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำ และการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่น ด้านการให้การสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโควิด 19
ทั้งนี้ อบจ.ชัยภูมิ จะจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ในพื้นที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ เพื่อติดต่อประสานงาน รับฟังปัญหา ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นๆ อันเป็นภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของ อบจ.โดยจะดำเนินการตามนโยบาย และ พรบ.กำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้เป็นหน่วยงาน จัดการบริการสาธารณะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป///