นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โดยมีนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์คอยให้การตอนรับนำตรวจ

0
46

จังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต และโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต โรงเรียนต้นแบบนำร่อง เปิดการเรียนการสอนบางชั้นเรียน ร่วมกับสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัดนครสวรรค์ ภายหลังผ่านการประเมินและมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการ COVID-19

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมกันตรวจเยี่ยมการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต และโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ภายหลังจากที่ทั้ง 2 โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการเปิดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ อีก 5 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

🔹️โดยโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต และโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ อีกทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และมีความพร้อมในการปฎิบัติตามมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในด้านต่างๆ จำนวน 44 ข้อ โดยมีรายละเอียด นอกจากการมีมาตรการการคัดกรอง การให้ปฎิบัติตามมาตรการเพื่อการป้องกัน COVID-19 ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ก็ยังต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม อาทิ

1.คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 และตรวจ ATK ครบ 2 ครั้ง ก่อนเข้าปฎิบัติหน้าที่ หากคนใดไม่ได้ดำเนินการก็จะแยกให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใกล้ชิดกับนักเรียน
2.นักเรียน ก่อนเข้าเรียนในวันเปิดเรียน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 และตรวจ ATK ครบ 2 ครั้ง หากนักเรียนคนใดไม่ได้ดำเนินการก็จะให้ทำการเรียนแบบ ONLINE
3.จะมีการตรวจ ATK ในคุณครู บุคลากร และนักเรียนเป็นระยะๆ
4.มีการเตรียมแผนเผชิญเหตุ สถานที่ บุคลากรไว้ หากพบผู้ติดเชื้อ โรงเรียนจะสามารถดำเนินการในเบื้องต้นได้ ทั้งในส่วนของการปิดชั้นเรียน แยกนักเรียน และนำเข้ารับการรักษาได้ในทันที