“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมุ่งลดความขัดแย้ง!!

0
6

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงมุ่งลดความขัดแย้ง!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564) เวลา 13.00 น. ณ บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับ ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 และผู้แทนสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 12 ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบ

สำหรับโครงการที่มีการร้องขอให้ตรวจสอบ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารเพื่อดำเนินการร้านค้าหมู่บ้าน โครงการก่อสร้างศาลากุโบร์ และการขุดสระที่ดินเพื่อเก็บกักน้ำ ซึ่งทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐาน พยานบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ให้มีความสมบูรณ์ และชัดเจน เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มุ่งลดความขัดแย้งในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้วางกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และหรือเรื่องร้องเรียน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะประสานส่วนราชการ และอำเภอ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”