กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

0
48

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ร่วมกับกลุ่มโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 6 แห่ง จัดทำ Line Official “ห่วงใย” ระบบแชทบ็อตตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับยาและ
สารเสพติด เสมือนมีหมอเป็นที่ปรึกษาใกล้ตัว ชวนส่งต่อแทนความรักและปรารถนาดีต่อกัน