กรมประมง สถาบัน บูรณาการ ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

0
6

กรมประมงเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืน ให้ก้าวหน้าเทียบเท่าอารยประเทศ
#ThaiReference #กรมประมง #สถาบัน #บูรณาการ #ทรัพยากรสัตว์น้ำไทย #มั่นคง #มั่งคั่ง #ยั่งยืน