เทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมเน้นย้ำ เพิ่มเติม การดำเนินการป้องกันและควบคุม COVID-19 คุมเข้มผู้กักตัว

0
16

เทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมเน้นย้ำ เพิ่มเติม การดำเนินการป้องกันและควบคุม COVID-19 คุมเข้มผู้กักตัว ลงพื้นที่ชุมชนตรวจเชิงรุก บังคับใช้มาตรการและลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและความมั่นคง อีกทั้งการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์
การประชุมได้มีการเน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปฎิบัติใช้มาตรการ คำสั่ง ข้อบังคับ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ

-การจัดการข้อมูลของผู้ติดเชื้อและมีความเสี่ยงสูง เพื่อการเข้าถึงและดูแลอย่างทันท่วงที
-การใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมกักตัวของผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
-การลงพื้นที่ชุมชน เพื่อทำการตรวจ ATK เชิงรุก เพิ่มเติม โดยขั้นต้นจะทำการลงพื้นที่ 3 ชุมชน ในวันที่ 23-24 ต.ค.64 เวลา 09.00 น.-16.00 น. คือ ชุมชนพระบางมงคล จุดให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ 2 ชุมชนหิมพานต์ จุดให้บริการ ลานจอดรถ nop nop และชุมชนหัวเมืองพัฒนา จุดให้บริการ วัดนครสวรรค์ฝั่งมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ ซึ่งประชาชนทั้งชาวไทย และแรงงานต่างชาติในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ ทุกท่าน สามารถไปรับบริการได้ตามวันเวลา และจุดให้บริการดังกล่าว โดยขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารประจำตัวไปด้วย ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็สามารถให้นายจ้างพาไปรับบริการได้เช่นกัน
-ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
-การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก เป็นครั้งที่ 2 ในส่วนของตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(บ่อนไก่) วันที่ 23-24 ต.ค. ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์ และตลาดเพชรพิชญา ในวันที่ 25-26 ต.ค. 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จังหวัดนครสวรรค์ และจะได้มีการดำเนินการตรวจ COVID-19 เชิงรุก ในตลาดอื่นๆ ในลำดับถัดไป
-การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ผู้ค้าและลูกจ้างในตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์(บ่อนไก่) เข็มที่ 2 ในวันที่ 22 ต.ค. 64
ทั้งนี้หลายๆส่วน จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กอ.รมน. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
-อีกทั้งที่ประชุมยังได้มีการหารือ และตรวจสอบมาตรการในการเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์