สู่เส้นทางตามรอยพระบาท พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนา ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

0
26

สู่เส้นทางตามรอยพระบาท พื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนา ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กว่า ๕ โครงการ พระเมตตามุ่งสร้างเสริมคุณภาพชีวิตพสกนิกรในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษุโลก สสทน. พล. โดยนายมนิตย์ สีฆสัมบันน์ ร่วมสนับสนุนคณะทำ กองทัพภาคที่ ๓ สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่ราบสูง(องค์กรมหาชน)โครงการหลวง วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำภาค บ้านเทอดชาติ บ้านนุชเทียน ร่มเกล้า น้ำคับ น้ำจวง สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะทำงานกำลังปรับพื้นที่ สร้างศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชผัก อาหาร กาแฟ และผลิตภัณฑ์จากสมาชิกโครงการ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายลูกแก้ว ผ้าปักต่างๆในโครงการศิลปาชีพ พื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนา ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอย มีความโดดเด่นของธรรมชาติที่สวยงามสวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าม้งอันเป็นวิถีที่ยังคงอัตลักษณ์ที่งดงาม ท่านสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในรูปแบบโฮมสเตย์ และสามารถเชื่อมต่อท่องเที่ยว จังหวัดเลย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก