สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมระดมความคิดเพื่อวัฒธรรมชุมชนเมือง

0
91

สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมระดมความคิดเพื่อวัฒธรรมชุมชนเมือง


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.
นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการศึกษา ออกแบบ วางผังพื้นที่เฉพาะ (พื้นที่เชิงวัฒนธรรม)ชุมชนเมืองนครสวรรค์

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกฤชเพชร
เพชระบูระณิน
เป็นประธานในที่ประชุม

นำเสนอผ้งแม่บท ผังพื้นที่เฉพาะ ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ….. โดย นายประพันธ์ เชื้อทิม ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง วิทยากรกระบวนการ
ดำเนินการโดย รศ.ดร.อนุชา เพียรชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วม ณ ห้องคริสตัล/ห้องโกเด้น ฮอล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ระบบ Zoom meeting