“ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวีงสา จังหวัดน่าน”

0
20
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวีงสา จังหวัดน่าน”

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน นางปิยะนุช สินันตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ และกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ นำโดยนายอนุชา ธนะเพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ จัดฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน หมู่ที่ 2 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวีงสา จังหวัดน่าน จำนวน 50 คน พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากนายนายชนินทร์ พันธุ์เหม ปลัดอวุโสอำเภอเวียงสา รักษาราชการแทนนายอำเภอเวียงสา เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านฮากฮาน ให้การต้อนรับคณะโดยนายอิทธิพล อิ่นทา ผู้ใหญ่บ้านฮากฮาน ซึ่งในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้องค์ความรู้ในเรื่อง การเลี้ยงปลาน้ำจืดในบ่อดิน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของ การเตรียมบ่อ การสร้างบ่อดิน หลักการเลี้ยงปลา การคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะเลี้ยง การดูแลน้ำในบ่อเลื้ยงปลา สูตรอาหารปลา และการให้อาหารปลา เป็นต้น นอกจากนี้ สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ยังได้สนับสนุนพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ปลาหมอชุมพร จำนวน 80 คู่ ปล่อยลงสระน้ำประจำหมู่บ้าน เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป และมีการฝึกอบรมในเรื่องของการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และน้ำยาฉีดพ่นไล่ยุง โดยนางปิยะนุช สินันตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน บ้านวิถีไทย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำร่องตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน ที่จะได้จัดทําโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรวิถีใหม่บ้านฮากฮาน มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยังเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นอกจากนั้นสมาชิกในกลุ่มยังสามารถนําไปประยุกต์ปฎิบัติ เพื่อขยายเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้แก่ครอบครัว ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปได้ และยังสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ปฎิบัติตนภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุกคน