หมอพืชพันไมล์ กับองค์ความรู้ สร้างอินทรีย์แลนด์ คลังอาหารโลกพืชเศรษฐกิจไม่อาบยาพิษ

0
19

หมอพืชพันไมล์ กับองค์ความรู้ สร้างอินทรีย์แลนด์ คลังอาหารโลกพืชเศรษฐกิจไม่อาบยาพิษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้คนไทยกินดีอยู่ดีเป็นคนดีมีจิตวิญญาณแห่งการให้แบบไร้เงื่อนไข
แปลงปลูกเสาวรสออแกนิกส์ 50 ไร่ ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สะอาดไร้สารพิษทั้งมวล
น้ำสะอาด ดินสะอาด อากาศสะอาด
รสชาติเลิศ คุณภาพเยี่ยม สารอาหารครบถ้วน เสารสที่ไร้สารพิษ ปลูกโดยครอบครัวคนพิการ ในโครงการของมูลนิธิไวยวัติ ณ. เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ

โดยท่าน ผอ. ไวยวัต ณ. เชียงใหม่ (ผอ.มูลนิธิ ไวยวัต ณ. เขียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ) ผู้ที่ไม่เคยนิ่งดูดาย พยายามสร้างสรรทำโครงการดีดีเพื่อพัฒนาครอบครัวคนพิการให้พึ่งพาตนเองได้ ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน
เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับครอบครัวคนพิการ

ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นำส่งต่อบริษัทผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ส่งถึงผู้บริโภคด้วยคุณภาพที่ไร้สารพิษทุกขั้นตอน

คุณภาพชีวิตสร้างได้ ดึงศักยภาพของตัวเองมาออกมาให้สุดแรง

#หมอพืชพันไมล์
#นักเกษตรอินทรีย์อิสระ
#นักพัฒนาอิสระ
#รวมพลคนอินทรีย์
#สถาบันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร ……………
การปรับเปลี่ยนรูปแบบทฤษฎีใหม่ ให้ผู้ที่สนใจ ให้นำไปปรับใช้ ในรูปแบบเกษตร มีสภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน เป็นพื้นฐานในการดำรงชีพสายกลาง และเป็นการสร้างวินัยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง