บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัดลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่จะสร้างฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่บ้านห้วยหาด

0
15

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัดลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่จะสร้างฝายกักเก็บน้ำในพื้นที่บ้านห้วยหาด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดที่จะสร้างฝายกักเก็บน้ำ ในพื้นที่บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านห้วยหาด นำโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อหาแหล่งที่สร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร ของคนในชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยหาด ให้ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอในอนาคต ต่อไป