อาชีวศึกษาสุโขทัย kickoff”สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

0
8

อาชีวศึกษาสุโขทัย kickoff”สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”


วันนี้ 11 ต.ค. 64 เวลา 13. 00 น. ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะผู้บริหารจากคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้ โดยมีว่าทีร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” แห่งแรกในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และปวส .จำนวน 1,085 โดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียน นักศึกษา ในส่วนของระดับชั้น ปวช.และปวส ก็เริ่มทำการทำความเข้าใจผู้ปกครอง เพื่อสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม ซึ่งอาชีวศึกษาสุโขทัย เป็นแห่งแรกในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า พร้อมใจเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยและอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้ทำการ kick off “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”
ว่าทีร้อยโทร ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย กล่าวอย่างไรก็ตาม วัคซีนเป็นเพียงการป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรง ทำให้เกิดความปลอดภัยให้กับนักเรียน ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นทุกสถานศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จึงยังจำเป็นต้องดำเนินการ ตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยมีโรงเรียนและสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียน สมัครใจฉีดวัคซีนในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นวันแรก โดยทำการเริ่มฉีดวัคซีน ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย และตั้งเป้าจากฉีดวัคซีน นักเรียน นักศึกษาในสังกัดได้ครอบคลุมแล้ว ก็จะสามารถเปิดภาคเรียนได้
ด้านข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีน เพี่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจ ให้ได้ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร เพื่อลดความรุนแรงและเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยในระยะแรก มุ่งเน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งบุคลากรด่านหน้า รวมถึงกลุ่มเด็ก/เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ที่ผ่านมาจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน เปลี่ยนเป็นระบบเรียน online หรือสลับกันเข้าเรียนแทน กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการฉีดวัคซีนให้เด็ก อายุ 12-18 ปี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการศึกษาให้เดินหน้าอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจรองรับการเปิดภาคเรียน ซึ่งต้องยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย