ประกันสังคมกระทรวงแรงงาน​ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วม​ ที่ห้องประชุมธารทิพย์โรงแรมแคนทารี​ 304​ จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน​ 150​ คน​

0
82

ตราด /โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมครั้งที่​ 7/2561​ ก้าวอย่างมั่นคงสู่หลักประกันสังคมที่ยั่งยืน​ จัดโดยสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน​ พร้อมสื่อมวลชนเข้าร่วม​ ที่ห้องประชุมธารทิพย์โรงแรมแคนทารี​ 304​ จังหวัดปราจีนบุรี
จํานวน​ 150​ คน​

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมจัดใหญ่ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมทั้ง​ 11 จังหวัดภาคตะวันออก ภาคกลาง ร่วมกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้งานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่​ 304​ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี โดย นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจ.ตราด และนายแสวง ศรีทอง ผช.ประชาสัมพันธ์จ.ตราด นำสื่อมวลชนแขนงต่างๆในจ.ตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจ.ตราด รวม8 คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมสื่อมวลชนจาก จ.ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรสาคร สมุทรสงครามและสระบุรี ซึ่งกิจกรรมในวันแรกเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เสริมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม พร้อมกิจกรรมนันทนาการ
วันรุ่งขึ้น เป็นพิธีเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านงานประกันสังคมมาให้ความรู้ในโครงการ คือ นายศิลา แก้วตะพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน นางอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายสมชาย ชำนิ ปลัดจ.ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมการเสวนางานประกันสังคม ในหัวข้อเรื่อง รู้สิทธิที่เท่ากัน(สถานการณ์) สร้างสรรค์หลักประกันที่ยั่งยืน การบรรยายในหัวข้อ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาผู้ประกันตน สู่โอกาสและสร้างอาชีพใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการประกันสังคมมากขึ้น ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่างๆ เพื่อการพัฒนาการประกันสังคมของประเทศในอนาคตต่อไป
นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจ.ตราด บอกว่าการประกันสังคมเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ควรจะต้องมีประกันสังคม เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงในชีวิต ที่จะสามารถทดแทนช่วยเหลือค่าใช้จ่าย จากการขาดโอกาสในการทำงาน การเจ็บ ป่วย ทุพพลภาพและเสียชีวิต ซึ่งคนที่มีอายุครบ 55 ปีแล้ว ไม่ว่าจะยังทำงานอยู่ หรือลาออก ประกันสังคม จะประมวลผลให้ทุกคน มารับเงินประกันสังคมคืน พร้อมเงินต้นและดอกเบี้ยเงินประกัน ดังนั้นโครงการนี้ จึงต้องการให้สื่อมวลชนช่วยเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ถีงความสำคัญ และสิทธิที่ผู้ประกันตนตลอดจนนายจ้าง ผู้ประกอบการ รวมทั้งผู้เอาประกันได้รับรู้และเข้าใจโดยทั่วถึงกันต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก