นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

0
13

เรียน ผู้บังคับบัญชา
– เพื่อโปรดทราบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ครั้งที่ 10/2564 ประจาเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม อำเภอพบพระ ชั้น 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
โดยได้นำความห่วงใย และนโยบายของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาชี้แจงต่อที่ประชุม และหารือบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานต่างๆ ดังนี้
1. แจ้งคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3637/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) จังหวัดตาก ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
2. ขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้กับชาวบ้าน ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวอย่างจริงจัง ถ้าใครคนใดไม่กักตัว ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3. ขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับชาวบ้าน และผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จากโรคไวรัสโควิด-19 และป้องกันการเสียชีวิตของประชาชน
4. การเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
5. ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
6. สถานการณ์โรคติดต่อ โรคระบาดและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
7. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)