“รมช อธิรัฐ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง รองรับการพัฒนาระบบขนส่ง ของไทยในอนาคต”

0
16

“รมช อธิรัฐ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง รองรับการพัฒนาระบบขนส่ง ของไทยในอนาคต”

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรรองรับการพัฒนาระบบรางที่เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาล ด้านการพัฒนาระบบขนส่งของไทยในอนาคต ด้วยความร่วมมือ ได้แก่
•กรมการขนส่งทางราง
•สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
•สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
•หน่วยงานวิชาชีพ วิจัย ที่รับรองด้านระบบราง
•สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
•ผู้ประกอบการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน
MOU จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราง เชื่อมโยงการเดินทางสาธารณะได้ลุล่วงตามเป้าหมายต่อไป