“มูลนิธิคุณพุ่ม” มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดชุมพร

0
3

“มูลนิธิคุณพุ่ม” มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดชุมพร


วันนี้(20 ก.ย. 64)เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง ผวจ.ชุมพร ผู้แทนมูลนิธิคุณพุ่ม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดชุมพร
สำหรับการมอบทุนในวันนี้เป็นการมอบทุนจำนวน 105 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อให้ได้มีการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน
มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ตั้งโครงการ “ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม” เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทั่วประเทศ
ด้วยพระอัจฉริยภาพจากงานพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถของพระองค์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทาน กำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ด้วยเพราะทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกที่ยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรก โดยเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง คุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ และได้รับการรับรองเป็นองค์การกุศลสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ
พร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ////เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร