อบต.ช่องแคบ – เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ฝ่ายปกครอง ครอง-อสม.ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ ให้กลับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

0
15
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อบต.ช่องแคบ – เจ้าหน้าที่สาธารณสุข-ฝ่ายปกครอง ครอง-อสม.ตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของ ให้กลับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกอบต. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ซอโอและ อสม. โดยมี นายชาญชัย เกลียงช่วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขต 2 อำเภอพบพระ

ร่วมกัน มอบสิ่งของ ให้กับประชาชน บ้านซอโอ ด้วย
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อ
อบต.ช่องแคบ
มีคำสั่ง ห้ามเข้า – ออก พื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน ดังนี้
พื้นที่ซอยนายมนตรี หมู่ที่ 2
บ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
จังหวัดตาก
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
มีคำสั่ง ห้ามเข้า – ออก พื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน
โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ อบต.อสม.ชรบ ฝ่ายปกครอง คอยดูแล จนถึง27กันยายน2564