“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม!!

0
50

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม!!

วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น.พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว และคณะได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการ “บวร“ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสามแยกบ้านสวน  ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางจากชุมชนต้นแบบและนำไปถ่ายทอดในชุมชนเพื่อพัฒนาจิตใจของประชาชนให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเสียสละต่อชุมชน ทำให้ชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง ซึ่งเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่ความมั่งคงของประเทศชาติ

โดยมี นส.จันทร์ติรา ดำแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/นายสมศักดิ์ สัจจาพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ/นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล เป็นวิทยากร มีการสาธิตการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงานการเลี้ยงหอยโข่ง การเลี้ยงหอยขม การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี และการเลี้ยงปลาเบญจพันธุ์ในสระ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!