แจ้ง เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ นำลูกจ้างหรือพนักงานทั้งแรงงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อ Covid-19

0
14

แจ้ง เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ นำลูกจ้างหรือพนักงานทั้งแรงงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อ Covid-19

คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3811/2564 : ให้เจ้าของกิจการหรือผู้จัดการสถานประกอบการ นำลูกจ้างหรือพนักงานทั้งแรงงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วย Antigen test kit

-หากพบผู้ติดเชื้อ covid-19 ให้ปิดสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่พบเชื้อ

-ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 52 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558) และมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 18 พรก.การบริหารราชการในสภานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548)

****การบริการตรวจกลุ่มเสี่ยง Covid-19 เชิงรุก โดยเทศบาลนครนครสวรรค์และหน่วยงานต่างๆ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย ) ณ บริเวณลานจอดรถและบริเวณหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้
ประชาชน/แรงงานคนไทย : บัตรประจำตัวประชาชน
แรงงานต่างด้าว (ที่มีใบอนุญาต) : เอกสารประจำตัว
แรงงานต่างด้าว (ที่ยังไม่มีใบอนุญาต) : เอกสารประจำตัว(หากมี)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
เปิดให้บริการทุกวัน